document.write('
معرفی و بررسی کتاب «دروازه مردگان، قبرستان عمودی»

معرفی و بررسی کتاب «دروازه مردگان، قبرستان عمودی»

زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۱۴:۰۰
');document.write('
نشست تخصصی و مراسم رونمایی مجموعه کتاب «جنگ جهانی جمعیت»

نشست تخصصی و مراسم رونمایی مجموعه کتاب «جنگ جهانی جمعیت»

زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۱۴:۰۰
');document.write('
جلسه نقد و بررسی کتاب «ماه را نشانه بگیر»

جلسه نقد و بررسی کتاب «ماه را نشانه بگیر»

زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۱۶:۰۰
');document.write('
معرفی و بررسی کتاب «Sacralisation or Secularization قدسی سازی یا قدسیت زدایی»

معرفی و بررسی کتاب «Sacralisation or Secularization قدسی سازی یا قدسیت زدایی»

زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۴:۰۰
');document.write('
جلسه نقد و بررسی رمان «یک مناظره سیاسی کهن»

جلسه نقد و بررسی رمان «یک مناظره سیاسی کهن»

زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۴:۳۰
');